Savjeti za pretraživanje

Pretraživanje sa zamjenskim znakom

Koristite simbol ? kada želite da rezultat pretraživanja obuhvati sve kombinacije koje obuhvaćaju zamjenu samo jednog slova u riječi.

Na primjer, želite li pretražiti "vjesnik" i "viesnik", upišite:

v?esnik

Za zamjenu više slova, koristi se simbol *

Na primjer, želite li pretražiti test, testovi ili testirani, upišite:

test*

Sibmol * možete koristiti i unutar pojma.

te*t

Napomena: Simbol * ili ? ne može biti na početku riječi

Podudaranje (neizravno pretraživanje)

Koristite simbol tilde ~ na kraju jedne riječi. Na primjer, kako biste u rezultatu pretraživanja dobili sve oblike prezimena Tchaikovsky upišite:

Tchaikovsky~

Podudarnost se može odrediti dodatnim parametrom. Vrijednost može biti između 0 i 1. Što je vrijednost bliža broju 1, rezultati pretraživanja obuhvatit će veći stupanj podudarnosti. Na primjer:

Tchaikovsky~0.8

Ne upišete li dodatni parametar, koristi se zadana vrijednost 0.5.

Približni pojmovi

Koristite simbol tilde ~ na kraju traženog pojma . Na primjer, kada želite pretražiti ekonomiju i Keynes koji su odvojeni s najviše 10 riječi, upišite:

"ekonomija Keynes"~10
Određivanje opsega

Koristite vitičaste zagrade { } kada želite odrediti dodatni opseg u pretraživanju. Na primjer, kada želite pretražiti pojam koji počinje slovom A, B ili C, upišite:

{A TO C}

U određivanju opsega možete koristiti i brojke. Na primjer, kada u rezultatu pretraživanja želite odrediti opseg obuhvaćenih godina:

[2002 TO 2003]
Određivanje vrijednosti značaja riječi u pojmu

Koristite simbol ^ kada nekoj riječi u pojmu želite pridodati veći značaj. Na primjer, možete upisati:

ekonomija Keynes^5

Na taj je način riječi "Keynes" dodijeljen veći značaj u rezultatima pretraživanja.

Booleovi operatori

Booleovi operatori koriste se za povezivanje riječi i izraza unutar upita za pretraživanje. Mogu se koristiti sljedeći logički operatori: AND, +, OR, NOT i -.

Napomena: Booleovi operatori uvijek se moraju upisati VELIKIM SLOVIMA

AND

Operator AND je zadani operator koji povezuje riječi i pojmove. To znači da ukoliko između riječi nije upisan operator, zadano će se koristiti operator AND. Operator AND sužava pretraživanje tako da se u rezultatu prikazuju samo oni zapisi koji sadrže SVE upisane riječi ili izraze u postavljenom upitu.

Kako biste pretražili zapise koji sadrže riječ "ekonomija" i "Keynes" upišite:

ekonomija Keynes

ili

ekonomija AND Keynes
+

Znak + određuje da riječ ispred koje se nalazi znak plus mora biti obuhvaćena u rezultatu pretraživanja.

Kako biste pretražili zapise koji moraju sadržavati riječ "ekonomija" i mogu sadržavati riječ "Keynes" upišite:

+ekonomija Keynes
OR

Operator OR pronalazi zapise u kojima se pojavljuje bilo koja od riječi ili izraza iz postavljenog upita.

Kako biste pretražili zapise koji ili sadrže pojam "ekonomija Keynes" ili samo "Keynes", upišite:

"ekonomija Keynes" OR Keynes
NOT

Operator NOT iz rezultata pretraživanja izuzima sve zapise koji sadrže pojam nakon upisanog operatora NOT.

Kako biste pretražili zapise koji sadrže pojam "ekonomija", ali ne i pojam "Keynes", upišite:

ekonomija NOT Keynes

Napomena: Operator NOT ne može se koristiti u upitu koji sadrži samo jednu riječ. Na primjer, sljedeće pretraživanje ne bi dalo niti jedan rezultat:

NOT economija
-

Znak - određuje da riječ ispred koje se nalazi znak minusa neće biti obuhvaćena u rezultatu pretraživanja.

Kako biste pretražili zapise koji sadrže pojam "ekonomija", ali ne i pojam "Keynes" upišite:

ekonomija -Keynes